bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 01.09.2017, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: dodano informację o wynikach naboru

Stanowisko ds. windykacji w Referacie Finansowo-Księgowym (zastępstwo)

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Przewodniczący Zarządu KZGRL

Przewodniczący Zarządu Komunalnego Związku
Gmin Regionu Leszczyńskiego
ul. 17 Stycznia 90, 64-100 Leszno
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:

ds. windykacji
w Referacie Finansowo-Księgowym
(zastępstwo)


1. Wymagania niezbędne od kandydatów:

a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) nieposzlakowana opinia,
e) wykształcenie wyższe,
f) znajomość przepisów dotyczących egzekucji administracyjnej, ordynacji podatkowej,
g) dobra znajomość obsługi komputera – (m.in. MS Office, w tym Excel)

2. Wymagania dodatkowe od kandydatów:

a) doświadczenie zawodowe w szeroko rozumianym sektorze finansowym lub w windykacji należności,
b) znajomość przepisów o funkcjonowaniu samorządu terytorialnego i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
c) umiejętność dobrej organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole,
d) zaangażowanie, samodzielność, odpowiedzialność, obowiązkowość,

3. Zakres wykonywanych obowiązków na stanowisku będącym przedmiotem naboru:

a) nadzorowanie terminowego wpłacania należności opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
b) wystawianie upomnień i prowadzenie ich ewidencji,
c) wystawianie tytułów wykonawczych i prowadzenie ich ewidencji ,
d) nadzorowanie i koordynowanie działań windykacyjnych prowadzonych przez Związek,
e) wykonywanie innych czynności związanych z funkcjonowaniem systemu opłat oraz wynikających z zakresu obowiązków,

4. Wymagane dokumenty:

a) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – (do pobrania ze strony www.bip.kzgrl.pl w załącznikach do niniejszego ogłoszenia),
b) list motywacyjny,
c) dokumenty poświadczające posiadane wykształcenie /kserokopia/,
d) dokumenty poświadczające staż pracy /kserokopia świadectw pracy lub zaświadczeniami o zatrudnieniu/,
e) oświadczenia kandydata: o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania ze strony www.bip.kzgrl.pl, w załącznikach do niniejszego ogłoszenia),
f) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.


5. Warunki pracy na stanowisku:

a) miejsce pracy: Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego, ul. 17 Stycznia 90, 64-100 Leszno,
b) rodzaj wykonywanej pracy: stanowisko urzędnicze,
c) ilość stanowisk: 1,
d) wymiar czasu pracy: pełen etat,
e) termin rozpoczęcia pracy: wrzesień 2017 r.

Ofertę pracy zawierającą wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „oferta pracy - nabór na stanowisko ds. windykacji (zastępstwo)” w Komunalnym Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego, ul. 17 Stycznia 90, 64-100 Leszno lub przesłać pocztą na adres Związku w terminie do dnia 15 września 2017 r. do godz. 15.00.

Aplikacje, które wpłyną do Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

W przypadku złożenia ofert w formie przesyłki pocztowej, liczy się data nadania (stempla pocztowego) w Urzędzie Pocztowym. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.kzgrl.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego. Dokumenty aplikacyjne nie spełniające kryteriów wymaganych w ogłoszeniu zostaną po zakończeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone, natomiast dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Komunalnym Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego był wyższy niż 6 %.

Bliższe informacje o składaniu aplikacji można uzyskać w Referacie Organizacyjno-Administracyjnym lub pod numerem telefonu: 65-528-65-65, 660-000-855.

Pliki do pobrania:

1. Treść ogłoszenia
2. Opis stanowiska pracy
3. Kwestionariusz osobowy
4. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz niekaralności i zdolności do czynności prawnych.

Opublikował: Administrator BIP
Publikacja dnia: 01.09.2017
Dokument oglądany razy: 1054