bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 07.11.2017, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: dodano informację o wynikach naboru

Stanowisko ds. gospodarki komunalnej (zastępstwo) w Referacie Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Przewodniczący Zarządu Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego

Przewodniczący Zarządu Komunalnego
Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego
ul. 17 Stycznia 90, 64-100 Leszno
ogłasza nabór kandydatów - stanowisko urzędnicze:

ds. gospodarki komunalnej (zastępstwo)
w Referacie Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska

1. Wymagania niezbędne od kandydatów:


a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia, publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) nieposzlakowana opinia,
e) wykształcenie wyższe (udokumentowane kserokopią dyplomu),
f) znajomość przepisów ustaw: o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i o odpadach,
g) bardzo dobra znajomość obsługi komputera w tym arkusz kalkulacyjny excel.


2. Wymagania dodatkowe od kandydatów:

a) doświadczenie zawodowe w administracji publicznej, zakładach komunalnych,
b) wykształcenie wyższe: administracyjne, ochrona środowiska (udokumentowane kserokopią dyplomu),
c) znajomość zagadnień z zakresu gospodarki odpadami,
d) umiejętność dobrej organizacji pracy własnej,
e) umiejętność pracy w zespole,
f) samodzielność, rzetelność, skrupulatność, obowiązkowość, zaangażowanie .
g) umiejętność pracy pod presją czasu, rzetelność i odpowiedzialność,
h) bardzo dobra obsługa komputera i urządzeń biurowych.

3. Główne zadania wykonywane na stanowisku:

a) Współpraca z przedsiębiorcami odbierającymi odpady komunalne oraz nadzór nad prawidłowością wykonania zadań,
b) Współpraca z RIPOK w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu KZGRL,
c) Przygotowywanie sprawozdań i analiz dot. Gospodarowania odpadami komunalnymi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych,
d) Sporządzanie projektów rocznych sprawozdań z systemu gospodarki odpadami komunalnymi: do Marszałka Województwa oraz WIOŚ.

4. Wymagane dokumenty:

a) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – (do pobrania ze strony www.bip.kzgrl.pl w załącznikach do niniejszego ogłoszenia),
b) list motywacyjny,
c) dokumenty poświadczające posiadane wykształcenie /kserokopia/,
d) dokumenty poświadczające staż pracy /kserokopia świadectw pracy lub zaświadczeniami o zatrudnieniu/,
e) oświadczenia kandydata: o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania ze strony www.bip.kzgrl.pl, w załącznikach do niniejszego ogłoszenia),
f) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

5. Warunki pracy na stanowisku:


a) miejsce pracy: Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego, ul. 17 Stycznia 90, 64-100 Leszno,
b) rodzaj wykonywanej pracy: stanowisko urzędnicze,
c) ilość stanowisk: 1,
d) wymiar czasu pracy: pełen etat,
e) termin rozpoczęcia pracy: grudzień/styczeń 2017 r.

Ofertę pracy zawierającą wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „oferta pracy - nabór na stanowisko ds. gospodarki komunalnej (zastępstwo)” w Komunalnym Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego, ul. 17 Stycznia 90, 64-100 Leszno lub przesłać pocztą na adres Związku w terminie do dnia 17 listopada 2017 r. do godz. 15.00.

Aplikacje, które wpłyną do Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

W przypadku złożenia ofert w formie przesyłki pocztowej, liczy się data nadania (stempla pocztowego) w Urzędzie Pocztowym. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.kzgrl.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego.
Dokumenty aplikacyjne nie spełniające kryteriów wymaganych w ogłoszeniu zostaną po zakończeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone, natomiast dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Komunalnym Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego był wyższy niż 6 %.


Bliższe informacje o składaniu aplikacji można uzyskać w Referacie Organizacyjno-Administracyjnym lub pod numerem telefonu: 65-528-65-65, 660-000-855.
 

Pliki do pobrania:

1. Treść ogłoszenia

2. Opis stanowiska pracy

3. Kwestionariusz osobowy

4. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz niekaralności i zdolności do czynności prawnych.

Opublikował: Administrator BIP
Publikacja dnia: 07.11.2017
Dokument oglądany razy: 1287