bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 10.04.2018, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: Wyniki naboru

Stanowisko ds. gospodarki odpadami (zastępstwo) w Referacie Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Przewodniczący Zarządu Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego

 Przewodniczący Zarządu Komunalnego 

Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego
 ul. 17 Stycznia 90, 64-100 Leszno
ogłasza nabór kandydatów  - stanowisko urzędnicze:  
ds. gospodarki odpadami (zastępstwo) 
w Referacie Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
1. Wymagania niezbędne od kandydatów:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia, publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) nieposzlakowana opinia,
e) wykształcenie wyższe (udokumentowane kserokopią dyplomu), 
f) znajomość przepisów ustaw: o utrzymaniu czystości i porządku w gminach , o odpadach, ustawy ordynacja podatkowa oraz kodeks postępowania administracyjnego,
g) posiadanie prawa jazdy kat. B
h) bardzo dobra znajomość obsługi komputera – (MS Office, w tym Excel, internet) i urządzeń biurowych,
i) umiejętność redagowania i przygotowywania pism
 
2. Wymagania dodatkowe od kandydatów:
a) doświadczenie zawodowe w administracji publicznej, w obszarach związanych z gospodarką odpadami, prawa podatkowego oraz o funkcjonowaniu samorządu terytorialnego
b) wykształcenie wyższe magisterskie: administracyjne, ochrona środowiska (udokumentowane kserokopią dyplomu),
c) umiejętność dobrej organizacji pracy własnej,
d) umiejętność pracy w zespole,
e) samodzielność, rzetelność, skrupulatność, obowiązkowość, zaangażowanie .
f) wysoka kultura osobista
3. Główne zadania wykonywane na stanowisku:
a) Przyjmowanie i weryfikacja deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
b) Obsługa systemu informatycznego w zakresie działalności jednostki,
c) Prowadzenie ewidencji i statystyk związanych z wymiarem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach,
d) Obsługa klienta (właścicieli nieruchomości) w zakresie składania deklaracji, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz prawidłowe gospodarowanie odpadami komunalnymi,
e) Kontrolowanie bezpośrednie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi,
f) Kontrolowanie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w tym obowiązku złożenia deklaracji,
g) Przygotowywanie projektów pism skierowanych do właścicieli nieruchomości w zakresie wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i przestrzeganiu przepisów dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi.
4. Wymagane dokumenty:
1) Podpisane przez kandydata następujące dokumenty:
a) list motywacyjny,
b)  kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie –( do pobrania ze strony www.bip.kzgrl.pl ( zakładka: nabór do pracy w załącznikach do niniejszego ogłoszenia),
c) oświadczenia kandydata: o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania ze strony www.bip.kzgrl.pl ( zakładka: nabór do pracy w załącznikach do niniejszego ogłoszenia),
2) dokumenty poświadczające posiadane wykształcenie (kserokopie)
3) dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe i staż pracy wymienione w pkt. 2 (kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu),
4) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach.
Kserokopie ww. dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata
5. Warunki pracy na stanowisku:
a) miejsce pracy: Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego, ul. 17 Stycznia 90, 64-100 Leszno,
b) rodzaj wykonywanej pracy: stanowisko urzędnicze,
c) ilość stanowisk: 1,
d) wymiar czasu pracy:  pełen etat,
e) termin rozpoczęcia pracy: maj 2018 r.
Ofertę pracy zawierającą wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „oferta pracy - nabór na stanowisko ds. gospodarki odpadami (zastępstwo)” w Komunalnym Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego, ul. 17 Stycznia 90, 64-100 Leszno lub przesłać pocztą na adres Związku  w terminie do dnia 24 kwietnia 2018 r. do godz. 15.00 ( termin dotyczy także ofert przesyłanych pocztą ). 
Aplikacje, które wpłyną do Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Po upływie terminu komisja rekrutacyjna dokona ich oceny formalnej. Kandydaci, którzy nie będą spełniać wymagań niezbędnych nie przechodzą do dalszego etapu rekrutacji.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.kzgrl.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego.
Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych.
Dokumenty aplikacyjne nie spełniające kryteriów wymaganych w ogłoszeniu zostaną po zakończeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone, natomiast dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Komunalnym Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego był wyższy niż 6 %.
Bliższe informacje o składaniu aplikacji można uzyskać w Referacie Organizacyjno-Administracyjnym lub pod numerem telefonu: 65-528-65-65, 660-000-855 od godz. 10:00 do 15:00.
Pliki do pobrania:
Opublikował: Administrator BIP
Publikacja dnia: 10.04.2018
Dokument oglądany razy: 611