bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Rejestr Działalności Regulowanej

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości


Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
3. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Opłaty:
1. 50 zł - opłata skarbowa za wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (nie wnosi się dodatkowej opłaty za wydanie zaświadczenia o wpisaniu do rejestru).
2. 25 zł - opłata skarbowa za zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej, dotyczącej rozszerzenia zakresu działalności objętej wpisem (tj. 50 % stawki określonej od wpisu).
3. 17 zł - opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o dokonaniu zmian danych zawartych w rejestrze oraz opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane zawarte w rejestrze.
4. 17 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).
5. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Nr 26 1020 3088 0000 8302 0005 7513 /Urząd Miasta Leszna, ul. Karasia 15, 64-100 Leszno/.
6. Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano wpisu do rejestru działalności regulowanej. Zwrot opłaty skarbowej następuje na pisemny wniosek.

Miejsce złożenia i odbioru:

  • osobiście w sekretariacie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego, ul. 17 Stycznia 90, 64-100 Leszno,
  • za pośrednictwem poczty, na adres Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego, ul. 17 Stycznia 90, 64-100 Leszno,

Miejsce odbioru zaświadczenia:
1. w sekretariacie KZGRL:

  • osobiście - po uzgodnieniu z pracownikiem prowadzącym sprawę,
  • przez pełnomocnika (osobę upoważnioną) za okazaniem dokumentu tożsamości i złożeniem pełnomocnictwa (upoważnienia) do odbioru dokumentu,

2. za pośrednictwem poczty.

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska

Termin odpowiedzi:
1. Wpis do rejestru do 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej.
2. Wydanie zaświadczenia do 7 dni.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257 ze zm.).
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2018 poz. 1044 ze zm.).
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2018 poz. 1454 ze zm.).
4. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2018 poz. 646 ze zm.).
5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.).
6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

Wymagane załączniki:
1. Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.


Dodatkowa informacja:
SPRAWOZDAWCZOŚĆ

1. Związek informuje o konieczności sporządzania sprawozdań półrocznych, które podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości są zobowiązane przekazywać wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta (w przypadku KZGRL Zarządowi Związku Międzygminnego) zgodnie z art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.)
2. Zgodnie z art. 9n ust. 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jeżeli odpady komunalne nie były odbierane, przedsiębiorca wpisany do Rejestru Dzielności Regulowanej jest zobowiązany do złożenia sprawozdania zerowego.
3. Termin składania sprawozdań upływa z końcem miesiąca następującego po upływie półrocza, którego dotyczy, czyli sprawozdanie należy złożyć:

  • za I półrocze - do 31 lipca,
  • za II półrocze - do 31 stycznia.

4. Niezłożenie ww. sprawozdania w ustawowym terminie skutkuje nałożeniem kary pieniężnej zgodnie z art. 9x ust.1 pkt 5 ww. ustawy.
5. Sprawozdanie półroczne przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć oddzielnie dla każdej gminy, z której zostały odebrane odpady od właścicieli nieruchomości.
W przypadku sprawozdań zerowych przedsiębiorca może złożyć jedno sprawozdanie dla tych gmin, z których odbiór odpadów nie został dokonany, z adnotacją których gmin to sprawozdanie dotyczy.


Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.Opublikował: Administrator BIP
Publikacja dnia: 05.08.2019
Podpisał: Bogumiła Pawlak
Dokument z dnia: 30.04.2015
Dokument oglądany razy: 2 832